logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI

Vážený zamestnanec,

 

dovoľte nám informovať Vás o tomto VYHLÁSENÍ O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI (ďalej len „vyhlásenie“), ktoré sa bude vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná v spoločnosti VYDUR v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre spoločnosť VYDUR na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov a do VYDUR dočasne pridelených zamestnancov na základe zmluvy o personálnom leasingu, prípadne aj sezónnych pracovníkov a tiež osoba, ktorá má postavenie zamestnanca v zmysle relevantných interných smerníc spoločnosti VYDUR. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru  so spoločnosťou VYDUR.

 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na  osobu zodpovednú za ochranu Vašich údajov (viď nižšie).

 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

 

Typy osobných údajov

 

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

·        Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;

·        Pracovné kontaktné údaje - napríklad pracovná pozícia, emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;

·        Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), fotografia;

·        Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy, pridelené pracovné pomôcky a nástroje;

·        Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;

·        Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu (IBAN) a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;

·        Podrobnosti o Vašej pozícii - napríklad názov pozície, zaradenie a zodpovednosti;

·        Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod - napríklad Vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán;

·        Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) - napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;

·        Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja - napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.

·        Výkon a hodnotenia - napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;

·        Zverený majetok - napríklad informácie o majetku spoločnosti, ktorý Vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, motorové vozidlo alebo notebook/PC;

·        Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;

·        Digitálne prístupové práva - napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci infraštruktúry spoločnosti VYDUR;

·        Údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej služby – napríklad informácie a posúdené spôsobilosti na výkon práce; BOZP a OPP;

 

Účely spracovávania údajov

 

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

·        Personálna administratíva a riadenie. Vedieme štandardné osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Zaoberáme sa riadením personálnych otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií;

·        Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený;

·        Vyplácanie mzdy a príspevkov na dôchodkové poistenie a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon);

·        Dane a sociálne poistenie. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje;

·        Poistenie zodpovednosti. Pre zamestnancov zabezpečujeme poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V tej súvislosti budeme musieť spracovať Vaše osobné údaje napr. uzatváraní poistenia alebo pri pracovaní poistnej udalosti;

·        Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať. V prípade kontroly jednotlivých komunikácií bude využitý mechanizmus kontroly štyroch očí a minimalizácie rozsahu spracúvaných údajov;           

·        Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu SR.

 

Strany, ktoré môžu mať prístup k Vašim údajom

 

Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

·        Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (finančné účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, školenia BOZP a PO a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy;

·        K osobným údajom budú mať prístup len osoby, ktorým sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;

·        Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu SR, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

 

Umiestnenie Vašich osobných údajov

 

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti VYDUR na území Slovenskej republiky v rámci EÚ a EHS.  

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do dvoch rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie.

 

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

 

Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

 

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely plnenia zákonných požiadaviek podľa osobitných predpisov a oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zabezpečiť personálne spracúvanie na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje na splnenie si zmluvných záväzkov, ktoré máme voči Vám, ako napríklad v prípade výplaty mzdy.

 

Vaše práva podľa zákona o ochrane OSOBNÝCH údajov

 

Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba určité práva. 

 

Vaše práva

Čo to znamená?

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

·        Prečo spracovávame vaše osobné údaje

·        Aké kategórie osobných údajov spracovávame

·        S kým vaše osobné údaje zdieľame

·        Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty

·        Aké máte práva

·        Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

·        Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

·        Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Stiahnutie súhlasu

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

 

V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

Kontaktné údaje

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..