logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – pacienti a zákonní zástupcovia

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, resp. osobné údaje neplnoletého pacienta, pretože ste pacientom (klientom) spoločnosti VYDUR. VYDUR je spoločnosť ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou VYDUR.

 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25.5.2018.

 

Typy osobných údajov

 

Spracovávame nasledujúce údaje:

·        Osobné kontaktné údaje zákonného zástupcu. Napríklad meno, priezvisko, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

·        Osobné údaje pacienta. Napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, rodné číslo (národné identifikačné číslo).

·        Údaje týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napríklad zdravotná poisťovňa, rodinná anamnéza, dátum narodenia, diagnózy, výsledky vyšetrení, predpísané recepty, očkovania a ďalšie údaje, nevyhnutné pre riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Účely a ciele spracúvania údajov

 

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

·        Pacientská administratíva. Vedieme osobné záznamy v kartách pacienta o všetkých našich pacientoch, ich zdravotnom stave (celá história zdravotných záznamov) pre riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov. Pri návšteve ordinácie spracovávame sken kartičky poistenca (uchovávanie len do konca daného dňa).

·        Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti od pacientov zisťujeme potrebné informácie, súvisiace s riadnym posúdením ich zdravotného stavu a nastavením liečby. Taktiež ak je to nevyhnutné, zasielame vzorky biologického materiálu (napr. z obderu krvi) na vyšetrenie do zmluvných diagnostických laboratórií, ktoré nám poskytnú výsledky.

·        Výkazníctvo pre zdravotné poisťovne. Zdravotným poisťovniam zasielame výkazy o poskytnutej zdravotnej starostlivosti za stanovené obdobia (výkony).

 

 

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

 

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

-        Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so zmluvnými diagnostickými laboratóriami, ktoré prevádzajú vyšetrenie odobratého medicínskeho (biologického) materiálu. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely podľa osobitných predpisov;

-        Vaše osobné údaje môžeme zdieľať vo forme výpisu zo zdravotnej dokumentácie, alebo sprístupňovať: blízkym osobám, lekárom, úradom, orgánom alebo inštitúciám na základe osobitných predpisov (napr. z. 764/2004 Z. z.);

-        K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;

 

Umiestnenie vašich osobných údajov

 

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas, len počas trvania Vašej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nami. V prípade zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je kompletná zdravotná dokumentácia odovzdaná novému poskytovateľovi, resp. zmazaná z elektronických nosičov. V prípade úmrtia pacienta sa zdravotná dokumentácia uchováva 20 rokov po smrti na základe zákonnej povinnosti.

 

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

 

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe zákona č. 576/2004 Z. z. („Zákon o zdravotnej starostlivosti“) a na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

 

 

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

·        Prečo spracovávame vaše osobné údaje

·        Aké kategórie osobných údajov spracovávame

·        S kým vaše osobné údaje zdieľame

·        Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty

·        Aké máte práva

·        Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

·        Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

·        Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Stiahnutie súhlasu

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

 

V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

Kontaktné údaje

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Inšpektorát ochrany údajov. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete www.dataprotection.gov.sk.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).